Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ tư, 27/10/2021, 9:14
Lượt đọc: 22

Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 của Ngành giáo dục năm học 2021 - 2022

Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 của Ngành giáo dục năm học 2021 - 2022

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87