Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ tư, 12/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 584

Lịch sinh hoạt chuyên môn đầu năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

Lịch sinh hoạt chuyên môn đầu năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

87