Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ năm, 9/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 298

Thời khoá biểu học tực tuyến (Áp dụng từ ngày 13/4/2020)

Thời khoá biểu học tực tuyến( Áp dụng từ ngày 13/4/2020)

Tác giả: N.T.P.DUNG

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164