Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thứ sáu, 24/9/2021, 10:15
Lượt đọc: 50

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

164